Fat Projects Acquisition Corp Maklum Niat untuk Lanjutkan Tempoh Sehingga 15 Oktober 2023 untuk Menyiapkan Gabungan Perniagaan

SINGAPURA, 12 Sept. 2023 – Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), sebuah syarikat tujuan khas pengambilalihan, mengumumkan hari ini bahawa ia telah memberitahu Continental Stock Transfer and Trust Company bahawa ia berniat untuk melanjutkan tarikh akhir untuk melengkapkan gabungan perniagaan awalnya dari 15 September 2023 kepada 15 Oktober 2023 dengan mendepositkan $24,279.65 ke dalam Akaun Amanahnya menjelang 15 September 2023. Ini adalah yang keenam daripada sehingga sembilan lanjutan 1 bulan yang FATP diberi kuasa untuk mendapatkannya di bawah Memorandum dan Artikel Penggabungan yang Diubah suai dan Disemak semula, seperti yang diubahsuai.

Lanjutan itu memberi FATP masa tambahan untuk melengkapkan gabungan perniagaan awalnya (“Gabungan Perniagaan”) dengan Avanseus Holdings Pte. Ltd., sebuah syarikat swasta terhad Singapura (“Avanseus”). Seperti yang dilaporkan sebelum ini, FATP dan Avanseus telah memasuki Perjanjian Gabungan Perniagaan bertarikh 26 Ogos 2022, seperti yang diubah oleh Pindaan Pertama kepada Perjanjian Gabungan Perniagaan bertarikh 3 Oktober 2022, Pindaan Kedua kepada Perjanjian Gabungan Perniagaan bertarikh 14 Februari 2023, dan Pindaan Ketiga kepada Perjanjian Gabungan Perniagaan bertarikh 14 Julai 2023 (secara kolektif, “Perjanjian Gabungan Perniagaan”), yang menyediakan siri transaksi, di mana, antara lain, pemegang saham Avanseus akan menukar semua saham Avanseus yang belum dijelaskan sebagai balasan untuk Saham Biasa Kelas A FATP yang baru diterbitkan (“Pertukaran Saham”), tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian Gabungan Perniagaan, dengan Avanseus dengan itu menjadi anak syarikat milik penuh FATP (Pertukaran Saham dan transaksi lain yang dibayangkan oleh Perjanjian Gabungan Perniagaan, bersama-sama, “Gabungan Perniagaan” atau “Transaksi yang Dicadangkan”). Sehubungan dengan Gabungan Perniagaan, FATP akan menukar namanya kepada “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Lanjutan keenam yang diterangkan di atas akan memberi FATP dan Avanseus masa tambahan untuk melengkapkan Gabungan Perniagaan.

Maklumat Tambahan dan Di Mana Untuk Menemuinya

Kenyataan akhbar ini tidak mengandungi semua maklumat yang perlu dipertimbangkan mengenai Gabungan Perniagaan dan tidak bertujuan untuk membentuk asas sebarang keputusan pelaburan atau sebarang keputusan lain berkenaan dengan Gabungan Perniagaan. FATP telah memfailkan Pindaan No. 4 kepada Pernyataan Pendaftaran pada Borang S-4 (nombor fail Suruhanjaya 333-267741) dengan SEC pada 11 Mei 2023 (“Pernyataan Pendaftaran”) berkaitan dengan Gabungan Perniagaan yang merangkumi proksi FATP dan prospektus FATP. Pernyataan Pendaftaran belum diisytiharkan berkesan oleh SEC. Apabila tersedia, proksi/prospektus muktamad dan bahan-bahan lain yang berkaitan akan dihantar kepada semua pemegang saham FATP berdasarkan rekod tarikh yang akan ditetapkan untuk mengundi mengenai Gabungan Perniagaan. Pemegang saham dan orang lain yang berkepentingan dinasihatkan untuk membaca proksi/prospektus awal dan pindaan padanya dalam Pernyataan Pendaftaran dan, apabila tersedia, proksi/prospektus muktamad dan dokumen yang dimasukkan melalui rujukan di dalamnya yang difailkan berkaitan dengan Gabungan Perniagaan, kerana bahan-bahan ini akan mengandungi maklumat penting tentang Avanseus, FATP dan Gabungan Perniagaan. FATP juga akan memfailkan dokumen-dokumen lain mengenai Gabungan Perniagaan dengan SEC. Sebaik sahaja Borang S-4 diisytiharkan berkesan oleh SEC, FATP bercadang untuk mengepos proksi/prospektus muktamad dan kad proksi kepada setiap pemegang saham yang berhak mengundi di mesyuarat yang berkaitan dengan kelulusan gabungan perniagaan dan cadangan lain yang dinyatakan dalam proksi/prospektus. Sebelum membuat sebarang keputusan mengundi, para pelabur dan pemegang sekuriti FATP dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Pernyataan Pendaftaran, proksi/prospektus muktamad dan semua dokumen lain yang berkaitan yang difailkan atau akan difailkan dengan SEC berhubung dengan Gabungan Perniagaan apabila tersedia kerana ia akan mengandungi maklumat penting tentang FATP, Avanseus dan Gabungan Perniagaan.

Para pelabur dan pemegang sekuriti akan dapat memperoleh salinan percuma Pernyataan Pendaftaran dan semua dokumen lain yang berkaitan yang difailkan atau akan difailkan dengan SEC oleh FATP melalui laman web yang dikendalikan oleh SEC di www.sec.gov. Di samping itu, dokumen yang difailkan oleh FATP boleh diperolehi secara percuma dari laman web FATP di https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ atau dengan permintaan bertulis kepada FATP di Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapura 099892.

Peserta dalam Penggerakan

FATP dan Avanseus serta pengarah dan pegawai masing-masing mungkin dianggap sebagai peserta dalam penggerakan proksi daripada pemegang saham FATP berhubung dengan Gabungan Perniagaan. Maklumat mengenai pengarah dan pegawai eksekutif FATP dan pemilikan sekuriti FATP oleh mereka dinyatakan dalam pengemukaan FATP dengan SEC, termasuk Laporan Tahunan FATP pada Borang 10-K bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2022, yang difailkan dengan SEC pada 13 Mac 2023 dan Laporan Suku Tahunan FATP pada Borang 10-Q bagi suku tahun berakhir 31 Mac 2023, yang difailkan dengan SEC pada 22 Mei 2023. Setakat mana pegangan sekuriti FATP oleh orang-orang tersebut telah berubah sejak jumlah yang didedahkan dalam Laporan Tahunan FATP pada Borang 10-K, perubahan sedemikian telah atau akan dinyatakan pada Penyata Perubahan Pemilikan pada Borang 4 yang difailkan dengan SEC. Maklumat tambahan mengenai nama dan kepentingan dalam Gabungan Perniagaan para pengarah dan pegawai FATP dan Avanseus masing-masing dan orang lain yang mungkin dianggap sebagai peserta dalam Gabungan Perniagaan boleh diperolehi dengan membaca proksi/prospektus yang terkandung dalam Pernyataan Pendaftaran mengenai Gabungan Perniagaan dan proksi/prospektus muktamad apabila tersedia. Anda boleh memperoleh salinan percuma dokumen-dokumen ini seperti yang diterangkan dalam perenggan sebelumnya.

Kenyataan Prospektif

Kenyataan akhbar ini mengandungi kenyataan prospektif tertentu dalam lingkungan makna perundangan sekuriti persekutuan berkenaan dengan Gabungan Perniagaan antara FATP dan Avanseus, termasuk kenyataan mengenai manfaat Gabungan Perniagaan, jangkaan masa penyelesaian Gabungan Perniagaan, perkhidmatan yang ditawarkan oleh Avanseus dan pasaran di mana ia beroperasi, jumlah pasaran boleh alamat yang dijangka untuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh Avanseus, kecukupan hasil bersih Gabungan Perniagaan untuk membiayai operasi dan pelan perniagaan Avanseus dan unjuran keputusan masa depan Avanseus. Kenyataan prospektif ini secara umumnya dikenal pasti dengan perkataan “percaya,” “projek,” “jangka,” “menjangkakan,” “anggar,” “berhasrat,” “strategi,” “peluang masa depan,” “pelan,” “mungkin,” “sepatutnya,” “akan,” “akan terus,” “mungkin menghasilkan,” dan ungkapan serupa. Kenyataan prospektif adalah ramalan, unjuran dan kenyataan lain mengenai peristiwa masa depan yang berdasarkan jangkaan dan andaian semasa dan, oleh itu, tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian. Banyak faktor boleh menyebabkan peristiwa masa depan sebenar berbeza dengan ketara daripada kenyataan prospektif dalam dokumen ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) risiko bahawa Gabungan Perniagaan mungkin tidak diselesaikan dalam masa atau langsung; (ii) risiko bahawa Gabungan Perniagaan mungkin tidak diselesaikan menjelang tarikh akhir gabungan perniagaan FATP dan kegagalan berpotensi untuk mendapatkan lanjutan tarikh akhir gabungan perniagaan jika diminta oleh FATP; (iii) kegagalan untuk memenuhi syarat-syarat penyempurnaan Gabungan Perniagaan, termasuk penerimaan Perjanjian Gabungan Perniagaan oleh pemegang saham FATP, pemenuhan jumlah akaun amanah minimum berikutan penebusan oleh pemegang saham awam FATP, pemenuhan keperluan tunai minimum pada penutupan dan penerimaan kelulusan dan kawal selia tertentu; (iv) kegagalan FATP untuk menjamin Pembiayaan Pasca-Penutupan seperti yang ditakrifkan dalam Pernyataan Pendaftaran, (v) ketiadaan penilaian pihak ketiga dalam menentukan sama ada untuk meneruskan atau tidak Gabungan Perniagaan; (vi) berlakunya apa-apa peristiwa, perubahan atau keadaan lain yang boleh menyebabkan penamatan Perjanjian Gabungan Perniagaan; (vii) kesan pengumuman atau kelambatan Gabungan Perniagaan ke atas hubungan perniagaan Avanseus.